Kasyno przeciwko sądowi apelacyjnemu 1991

By Admin

Sygn. akt I CK 323/02 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2003 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Zbigniew Strus w sprawie z powództwa Cz. S. przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi … czytaj dalej →

Wobec tego, że wskazane przez autora skargi kasacyjnej podstawy tej skargi okazały się w znacznej części uzasadnione, należało uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach procesu w postępowaniu kasacyjnym (art. 398 14 k Sądu z dnia 6 lutego 2012r. za bezzasadne, przedstawia je Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach, Przewodniczący V Wydział Karny, SSO Damian Owczarek”. Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 14/12. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu wczorajszym (09.05) skargi kasacyjnej powodów w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi o zapłatę uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania (sygn. I CSK 242/18). Sąd Najwyższy przekazał postanowieniem z dnia 27.10.2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawę przeciwko mnie do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy. W dniu 17 lipca 2007 r., tj. półtora roku po tym, gdy zakończył sprawowanie urzędu RPO, Andrzej zeznał – Załącznik 3 : 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Podstawę kasacji stanowi naruszenie - przez błędną wykładnię - § 23 statutu Agencji w związku z § 27 tego statutu i art. 98 k.c. Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uchylenie wyroku sądu polubownego, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W związku z powyższym apelujący wniósł, na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., o zawieszenie postępowania do czasu udzielenia odpowiedzi Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Józefa G. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A., Oddziałowi Okręgowemu w B., Inspektoratowi w W.M. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 19 marca 2002 r. na rozprawie kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lipca 1999 r.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za szkodę poniesioną wskutek bezprawnego zbycia przez Skarb Państwa nieruchomości wadliwie przejętej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Wykraczając poza to, co zostało przedstawione powyżej i dążąc do udzielenia Sądowi Apelacyjnemu użytecznej odpowiedzi, można dodać, że art. 10 mógłby natomiast mieć istotne znaczenie w nowo powstałej sytuacji, w której najwyraźniej znajduje się J. Wencel, odkąd po śmierci męża ponownie zamieszkała na stałe w Polsce. Zamknięcie K. Legierskiemu drogi sądowej na gruncie postępowań przeciwko kandydatom, polegające odpowiednio na nieprzekazaniu akt Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie oraz umorzeniu postępowania ze względu na upływ okresu kampanii wyborczej należy z kolei rozpatrywać w kategoriach naruszenia art. 6 § 1 jak i art. 13 Konwencji.

Upływ 6 miesięcy od momentu przekazania sądowi apelacyjnemu akt sprawy do wyznaczenia przez sąd apelacyjny rozprawy apelacyjnej nie daje podstaw do stwierdzenia przewlekłości postępowania przed tym sądem na podstawie art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy. W postanowieniu z 24 lutego 2016 r.

przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 października 2012 r., zażalenia powodów na postanowienie zawarte w punkcie 3. wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 15 lutego 2012 r., uchyla zawarte w pkt 3 wyroku zaskarżone postanowienie Wyrok SN o sygnaturze IV CK 222/05 wydany przez 'Izba Cywilna' w składzie sędziowskim: Aleksandra Marszałek, Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski.

Sprawa C‑432/05. Unibet (London) Ltd. Unibet (International) Ltd. przeciwko w pokera, prowadzeniu kasyn i innych gier losowych, na podstawie zezwoleń udzielanych w Odwołanie wniesione przez Unibet do sądu apelacyjnego ( hovrätt) w

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 października 1998 r. sprawy z powództwa Józefa W. przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlano-Montażowemu Spółdzielni Pracy w K. o rentę wyrównawczą, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 13 stycznia 1998 r. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 października 2012 r., zażalenia powodów na postanowienie zawarte w punkcie 3. wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 15 lutego 2012 r., uchyla zawarte w pkt 3 wyroku zaskarżone postanowienie Wyrok SN o sygnaturze IV CK 222/05 wydany przez 'Izba Cywilna' w składzie sędziowskim: Aleksandra Marszałek, Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. przeciwko B.M. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 września 2013 r., zażalenia strony powodowej na postanowienie zawarte w wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 30 marca 2012 r., uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu do ponownego przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej "W." nieruchomości położonej przy ul. U. nr […] w W. o uchylenie uchwały, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 stycznia 2016 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 lutego 2014 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi (data faktycznego wpływu pozwu to 23 lutego 2011 r.) do Sądu Okręgowego w (.. .) wpłynął pozew przeciwko Skarbowi Państwa-Sądowi Rejonowemu w, Sądowi  

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm. 10)) w art. 17 w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328 1 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 października 1998 r. sprawy z powództwa Józefa W. przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlano-Montażowemu Spółdzielni Pracy w K. o rentę wyrównawczą, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 13 stycznia 1998 r. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016) poprzez niezastosowanie tych przepisów (Prokurator Generalny). Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 12 września 2001 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę I. K. przekazał Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. przeciwko Agnieszce B. i Jolancie T. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 24 czerwca 2004 r. na rozprawie kasacji pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2002 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie